Home   Visie en kernwaarden

Visie en kernwaarden

Onze visie

Basisschool Christoffel wil een school zijn waar kinderen leren volgens een interactief proces. Wij denken dat leerlingen pas echt leren als ze worden uitgedaagd en als ze voldoende gemotiveerd zijn. Dat vraagt van ons als professionals om voortdurend af te stemmen. Door rekening te houden met wat ze al weten, daarbij aan te sluiten en hen uit te dagen een volgende stap te zetten. Leren in dialoog vraagt ook om de mogelijkheid om ervaringen op te doen en samen te leren en te werken. Wij zijn ervan overtuigd dat we de beste leerresultaten behalen door ons onderwijs af te stemmen op de individuele behoeften van leerlingen en door een mix van het directe instructiemodel coöperatief leren.

Ons hoger doel

Wij willen bijdragen aan een brede ontwikkeling van leerlingen, zodat zij voldoende vaardigheden en veerkracht hebben om gelukkig en succesvol te participeren in een dynamische samenleving.

Ons gewaagd doel

Wij willen dat leerlingen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs terugkijken op een plezierige schooltijd en zich vanuit een stevige basis met vertrouwen verder ontwikkelen.

Onze kernwaarden

Samen
Bij alles wat we doen, laten we zien dat we geloven in samenwerken. Dat geven we binnen het team vorm door elkaar verder te helpen en kennis te delen. We beseffen dat we allemaal hetzelfde doel hebben en we kunnen bij elkaar terecht. We hechten aan openheid, overleg en een goede sfeer. We erkennen ieders eigenheid, luisteren naar elkaar en zien en erkennen elkaars kwaliteiten. We hechten aan begrijpen en begrepen worden en informatie terugkoppelen. In ons Kindcentrum is samen spelen en samenwerken vanzelfsprekend, omdat we werken volgens de principes van structureel coöperatief leren (SCL), waarmee we doelgericht leerresultaten en sociale vaardigheden versterken. In onze ouderparticipatie is samen ook de sleutel.

Wij staan voor kwaliteit 
We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en van onszelf. We praten met elkaar over de koers van ons Kindcentrum. We geloven in planmatigheid en willen vanuit een kritische houding verbeteren en ontwikkelen. We willen het maximale bereiken en stimuleren kinderen en onszelf om grenzen te verleggen. Niet alleen voor rekenen en taal, maar ook op cultureel en sportief gebied en bij de wereld-oriënterende betekenisvolle activiteiten. We ontwikkelen/leren voor en van het leven. Leren is mogelijk in ons Kindcentrum op/in diverse plaatsen/ruimtes zowel in de school als daarbuiten (bijvoorbeeld op het groene schoolplein). Een uitdagende en betekenisvolle leeromgeving daagt kinderen uit. We borgen de kwaliteit door een sterke cyclus van handelingsgericht en opbrengstgericht werken.
We hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld om passend onderwijs binnen ons kindcentrum goed in kaart te brengen. Dit document komt regelmatig terug in team/MR en bestuur.

Wij vertrouwen
We zijn trots op ons Kindcentrum waarin kinderen en volwassenen een gevoel van veiligheid, (zelf)vertrouwen en plezier ervaren. Dit waarborgen we door een dekkend sociaal veiligheidsplan met daarin een sterk geborgd basisplan gedrag. Ons Kindcentrum straalt geborgenheid uit in een veilige, opgeruimde en gestructureerde omgeving. Een gezonde leefstijl vinden we belangrijk. Pesten wordt op ons Kindcentrum niet getolereerd.

Wij zijn authentiek
Bij ons kindcentrum omarmen, waarderen en respecteren we diversiteit in alle lagen van de organisatie. Hierbij staan we dicht bij onszelf en bij de kinderen en weten we waar elkaars mogelijkheden, kansen en grenzen liggen. Het benutten van kwaliteiten en talenten vinden we belangrijk.
Ons Kindcentrum speelt in op de intrinsieke motivatie van kinderen om eruit te halen wat erin zit en ten volle te gaan voor het ontwikkelen en ontdekken van hun talenten en mogelijkheden.

Onze slogan is: Iedereen is uniek, samen één. Zowel op kind, team- en organisatieniveau. We vernieuwen vanuit een stabiele basis, waarin we vernieuwingen en richtlijnen (vanuit bijvoorbeeld Xpect Primair, Plein013 of inspectie) Christoffel-proof inzetten.

Kindcentrum Christoffel wil een kindcentrum zijn waar kinderen leren volgens een interactief proces. Door kinderen uit te dagen en te motiveren komen ze tot leren in de breedste zin van het woord. Dat vraagt van ons als professionals een voortdurende afstemming.  Rekening houdend met wat ze al weten en daarbij aan te sluiten en kinderen uit te dagen om een volgende stap te zetten. Leren in dialoog vraagt om het opdoen van ervaringen, om samen te leren, te werken en te spelen. Wij zijn ervan overtuigd dat we de beste resultaten behalen door af te stemmen op de individuele behoeften van leerlingen via een mix van het directe instructiemodel, coöperatief leren en door gezamenlijk te werken aan de waardes: pedagogiek/didactiek, toekomstgericht onderwijs/opvoeding, communicatie /HGW en sociale veiligheid.