Home   Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement en disclaimer

Privacy Statement

Bs. Christoffel verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data en persoonsgegevens, verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van bs. Christoffel.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bs. Christoffel verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals bepaald in de AVG.

Verwerking Persoonsgegevens

Bs. Christoffel behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Bs. Christoffel kan persoonsgegevens verzamelen bij het gebruik van de website alsmede bij een bezoek aan evenementen en activiteiten van bs. Christoffel. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van bs. Christoffel.

Verstrekking aan derden

Wij stellen geen persoonsgegevens beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderwijstaak of berust op een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben recht op inzage in hun gegevens en kunnen zo nodig bs. Christoffel verzoeken om gegevens te corrigeren, te verwijderen of te laten afschermen voor verder gebruik. Ook staat het betrokkenen te allen tijde vrij eerder gegeven toestemming voor verwerking weer in te trekken. Een verzoek tot inzage kun je richten aan bs.christoffel@xpectprimair.nl

Disclaimer

Hoewel bs. Christoffel bij de totstandkoming van de informatie op deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Bs. Christoffel is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan bs. Christoffel of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van bs. Christoffel. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Bs. Christoffel Schout Backstraat 41 5037 MJ Tilburg

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover bs. Christoffel geen controle heeft. Bs. Christoffel draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van bs. Christoffel? U kunt contact met ons opnemen via tel. 013-4672065 of via bs.christoffel@xpectprimair.nl

Voor privacy statement Xpectprimair klikt u hier