Home   Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Meepraten en beslissen

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit twee geledingen nl.: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.

Ouders en leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Deze MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken.

De MR heeft twee soorten rechten

  1. Het instemmingsrecht. Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: het schoolplan en de schoolgids.
  2. Het adviesrecht. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school, bijvoorbeeld fusieplannen en het aanstellingsbeleid.

De bevoegdheden liggen vast in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor ouders en het personeel. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u mailen naar mr.bs.christoffel@xpectprimair.nl.

GMR
Binnen het schoolbestuur is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Hierin zijn van elke afzonderlijke MR één lid van de oudergeleding en één lid van de personeelsgeleding vertegenwoordigd. Hier worden met de Raad van Toezicht van Xpect Primair belangrijke bestuursbrede zaken besproken.

Verkiezingen
Bij vertrek van MR leden vanuit de oudergeleding, worden verkiezingen uitgeschreven door een verkiezingscommissie. Middels een bericht in de nieuwsbrief worden ouders gevraagd zich aan te melden. Bij meerdere aanmeldingen introduceren de kandidaten zich in een nieuwsbrief, waarna de ouders van bs Christoffel hun stem kunnen uitbrengen op één van de kandidaten.

Wie zijn wij
Vanuit de oudergeleding:  Dhr. Robert Heines (voorzitter), Mevr. Rabia Aznag, Dhr. Joris Nouws en Mevr. Lous van Lieshout
Dhr. Stijn de Wolf namens de oudergeleding en juf Joyce namens het team nemen deel aan de GMR
Vanuit het personeel: juf Brigitte, juf Karin, juf Margot, juf Esther en juf Marlous.

Taken van de MR
Binnen onze MR worden de taken van voorzitter, secretaris en GMR zoveel mogelijk gelijkwaardig verdeeld onder de beide geledingen.

Vergaderingen
Onze vergaderingen vinden om 20.00 uur plaats in de koffiekamer van de school en zijn openbaar. De notulen en de agenda zijn op te vragen bij de voorzitter van de MR.

U bent van harte welkom!